Font Size

ปัญหาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue vaccine)

                โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาการระบาดในประเทศกลุ่มอาเซี่ยน (Asian) มานานจนเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท Sanofi

จากประเทศฝรั่งเศสได้พัฒนาวัคซีนมาใช้โดยใช้ชื่อการค้าว่า Dengvaxia และได้มีการทดลองใช้ในครั้งแรกในประเทศ

ฟิลิปปินส์ โดยได้ฉีดวัคซีนให้เด็กวัยเรียนไปแล้วกว่า 800,000 คน อย่างไรก็ตาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้สั่งยุติการฉีดวัคซีน

แก่เด็กๆเนื่องจากมีรายงานว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนเสียชีวิต 14 คน ขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการ

ได้รับวัคซีนหรือไม่ แต่บริษัท Sanofi ยืนยันว่าวัคซีนไม่ทำให้เสียชีวิตแต่มีรายงานผลศึกษาว่า วัคซีนอาจทำให้ผู้ติดเชื้อ

เป็นครั้งแรกมีอาการโรครุนแรงได้