Font Size

การหาว (Yawn)

                จากการศึกษาพบว่าเมื่อคนที่นั่งอยู่หาวคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆมักจะหาวตาม เมื่อมีการทดลองโดยให้คนกลุ่มหนึ่งกลั้น

หาวไว้ อีกกลุ่มหนึ่งปล่อยตามปกติ พบว่าแม้ว่าอาสาสมัครที่กลั้นหาวไว้ได้แต่ในที่สุดก็จะหาวเหมือนกัน