Font Size

การตรวจวิเคราะห์  c-MyC (Cardiac myosin binding protein C)

                มีรายงานล่าสุดพบว่า การตรวจวิเคราะห์ระดับ c-MyC  ในเลือดสามารถนำมาใช้เป็นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการโรคหัวใจล้มเหลว

เฉียบพลัน  (Heart Attack)  ได้ผลดีจึงแนะนำให้นำมาใช้ประจำในผู้ป่วยทุกราย กรณีที่มีข้อสงสัย