Font Size

นมวัวกับความสูงของเด็ก

                ผลจากการศึกษาพบว่านมวัวมีสาร  insulin-like growth factor 1  (IGF-1)  ในปริมาณที่สูงกว่านมที่สกัดจากพืชหรือนม

ที่ได้จากสัตว์ชนิดอื่นๆ  จึงน่าจะกระตุ้นให้เด็กที่ดื่มนมวัวเป็นประจำมีโอกาสที่จะสูงกว่าเด็กที่ดื่มนมชนิดอื่นๆ  มีผลการวิจัยสนับสนุนข้อมูล

นี้ซึ่งพบว่าเด็กที่ดื่มนมวัววันละ  3  แก้ว  จะมีความสูงเฉลี่ยมากกว่าเด็กที่ดื่มนมชนิดอื่นๆ  วันละ  3  แก้วเช่นกันถึง  1.5  ซม.  ทั้งนี้น่าจะเนื่องจาก

IGF-1  เป็นสารที่กระตุ้นการสร้างกระดูกและกระดูกอ่อนจึงทำให้เด็กที่ดื่มนมวัวเป็นประจำมีโอกาสสูงมากกว่าเด็กที่ไม่ดื่มนมวัวเป็นประจำ