Font Size

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

                มีรายงานว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (dengue fever) ได้แล้ว

ผลจากการทดลองจากอาสาสมัคร 30,000 คน พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนซ้ำ  3  ครั้ง หลังฉีดวัคซีนครั้งแรก  6  เดือน และ  12  เดือน 

ตามลำดับ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส  dengue  ได้ร้อยละ  65  อย่างไรก็ตามราคาของวัคซีนยังสูงอยู่มาก  โดยมีราคา

ต้นทุนการผลิตถึง  2,000  บาทต่อ  1 เข็ม  ของวัคซีนที่ฉีด  เมื่อรวมทั้งชุดสูงถึง  6,000  บาท  ต่อราย