Font Size

มะเร็งต่อมลูกหมากกับการตรวจคัดกรอง

                รายงานผลการวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  “Annals of internal medicine”  เมื่อเร็วๆนี้พบว่าการตรวจคัดกรองระดับ  PSA

ในเลือดจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต  จากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลงได้ถึง  ร้อยละ  25-35 จึงได้มีการแนะนำให้ผู้ชายที่อายุระหว่าง  55-70  ปี 

ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก  (PSA)  เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละครั้ง