Font Size

มันฝรั่งทอดกับสุขภาพ

                มีรายงานผลการศึกษาผู้สูงวัยกว่า 4,000 คน เป็นระยะเวลา 8 ปี พบว่าผู้ที่กินมันฝรั่งทอด (French fries)

มากกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จะมีโอกาสเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรมากกว่าผู้ไม่กินเป็นประจำ