Font Size

ทำไมจึงต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่     

         ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีหลายร้อยสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอาการร้ายแรง และมีการระบาดเป็นประจำมีอยู่

4 สายพันธุ์ ได้แก่ A/H1N1,A/H3N2,B/Victoria และ B/Yamagata ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำ

ให้ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ เพื่อให้ได้ผลการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด ปัจจุบันมีวัคซีน 4 สายพันธุ์

แล้ววัคซีนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ใช้ได้ในเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

ช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด หอบหืด โรคตับและโรคไต  ก็สามารถฉีดวัคซีนได้

 

      วัคซีนจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดลม โรคปอดอักเสบ รวมทั้งช่วยลดโอกาศการกำเริบ

ของโรคประจำตัวต่างๆด้วย การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคควรฉีดปีละ 1 ครั้ง